ПРАВИЛА розміщення зовнішньоі? реклами на територіі? м.Дебальцевого

12


1. Ці Правила регулюють відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньоі? реклами у населених пунктах, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такоі? реклами.
2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
алея – дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;
виконавчий орган ради – виконавчий комітет міськоі? ради;
дозвіл – документ установленоі? форми, виданий розповсюджувачу зовнішньоі? реклами на підставі рішення виконавчого органу сільськоі?, селищноі?, міськоі? ради, який дає право на розміщення зовнішньоі? реклами на певний строк та у певному місці;
місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньоі? поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеноі? територіі? на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньоі? реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);
пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у і?і? межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;
спеціальні конструкціі? – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкціі?, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.
Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі Украі?ни «Про рекламу» .
3. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому цими Правилами.
Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчими органами селищноі?, міських рад забороняється.
4. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою і?х власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типологіі? елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.
5. Регулювання діяльності з розміщення зовнішньоі? реклами здійснює комунальне підприємство “Перспектива Дон” (далі – робочий орган). Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньоі? реклами та одержувати дозвіл. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньоі? реклами робочим органом можуть залучатись на громадських засадах представники об’єднань громадян та об’єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.
6. До повноважень робочого органу належать:
розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньоі? реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його діі?;
надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньоі? реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічноі? документаціі? для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;
видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету відповідноі? ради;
ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану і?х розміщення та надання в установленому порядку інформаціі? для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;
подання обласному органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчоі? влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;
підготовка і подання виконавчому органу ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляціі? витрат для прийняття відповідного рішення.
Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
7. Робочий орган може надавати такі платні послуги:
виготовлення топогеодезичних матеріалів знімання місцевості (М 1:500) з прив’язкою місця розташування наземного рекламного засобу та позначенням виду робіт;
розроблення проектно-технічноі? документаціі? для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
надання розповсюджувачам зовнішньоі? реклами інформаціі? про можливі місця розташування рекламних засобів;
надання вихідних даних на проектування та розроблення проектно-кошторисноі? документаціі? для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
погодження питання щодо надання дозволу із заінтересованими органами (особами).
8. Зазначені у пункті 7 цих Правил послуги розповсюджувач зовнішньоі? реклами може одержати в інших органах, установах та організаціях.
9. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за формою згідно з додатком 1, до якоі? додаються:
фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;
копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичноі? особи або фізичноі? особи – підприємця.
10. За наявності документів, передбачених пунктом 9 цих Правил, заява протягом трьох днів з дати і?і? надходження, реєструється робочим органом в журналі реєстраціі? заяв та дозволів на розміщення зовнішньоі? реклами (далі – журнал реєстраціі?), який ведеться за формою згідно з додатком 2. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.
Робочий орган протягом п’яти днів з дати реєстраціі? заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники дозволу за формою згідно з додатком 3 та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно і?х погодити.
У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом трьох днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого органу ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

11. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.
Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:
продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічноі? документаціі?;
письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.
У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, робочий орган письмово повідомляє про це заявника.
12. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстраціі?.
Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за і?і? письмовою заявою.
13. Протягом строку, зазначеного у пункті 11 цих Правил, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає і?х робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.
У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір на тимчасове користування цим місцем.
Укладання договору з заявниками які розміщують рекламні засоби на об’єктах комунального майна у м.Дебальцеве здійснює відділ з управління комунальним майном Дебальцівськоі? міськоі? ради.
У разі розташування рекламного засобу зовнішньоі? реклами на землі, що перебуває у комунальній власності, заявник укладає договір оренди земельноі? ділянки з міською радою на підставі землевпорядноі? документаціі? розробленою і затвердженою згідно з законодавством Украі?ни.
Протягом строку, передбаченого абзацами першим – третім пункту 11 цих Правил, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленоі? органами місцевого самоврядування.
У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до абзацу четвертого пункту 11 цих Правил, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленоі? органами місцевого самоврядування.
Протягом п’яти днів здати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідноі? плати.
14. Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до і?х оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою згідно з додатком 4.
Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

15. У разі не додержання заявником строку, зазначеного в пункті 11 цих Правил, та у разі не надання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 13 цих Правил, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу
втрачається, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстраціі?.
16.Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою) і спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури.
На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:
Державтоінспекцією – у разі розміщення зовнішньоі? реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;
відповідним місцевим органом виконавчоі? влади у сфері охорони культурноі? спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду – у разі розміщення зовнішньоі? реклами на пам’ятках історіі? та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду;
утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньоі? реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.
Зазначені в абзацах першому, третьому – п’ятому цього пункту органи та особи погоджують дозвіл протягом п’яти робочих днів з дати звернення заявника.
Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним. Погодження дійсне протягом строку діі? дозволу.
17. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними в абзацах першому, третьому – п’ятому пункту 16 цих Правил, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженоі? особи підприємства, установи та організаціі?.
Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
18. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.
19. Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому органу ради пропозиціі? та проект відповідного рішення.
20. Виконавчий орган ради протягом п’яти робочих днів з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.
У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює і?х печаткою робочого органу.
Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий – залишається робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстраціі?.
Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається робочим органом заявникові протягом п’яти днів з дати його прийняття.
21. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстраціі? дозволу надає органам державноі? податковоі? служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньоі? реклами, яким надано дозвіл.
22. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:
оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;
у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.
Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.
Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

23. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.
24. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньоі? реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.
25. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).
26. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач
зовнішньоі? реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати
робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як
6 х 9 сантиметрів).
27. Якщо протягом строку діі? дозволу виникла потреба у зміні технологічноі? схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньоі? реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.
До заяви додається:
технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;
фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.
Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстраціі? заяви розглядає і?і? і вносить відповідні зміни у дозвіл.
Відмова у зміні технологічноі? схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
28. У разі зміни містобудівноі? ситуаціі?, проведення реконструкціі?, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньоі? реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівноі? ситуаціі?, реконструкціі?, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньоі? реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.
Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.
Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк діі? дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкціі?, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньоі? реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.
29. Строк діі? дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньоі? реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку діі? дозволу. Продовження строку діі? дозволу фіксується в журналі реєстраціі? з внесенням відповідних змін у дозвіл.
У такому ж порядку продовжується строк діі? дозволів, наданих до набрання чинності цими Правилами.
Відмова у продовженні строку діі? дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
30. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.
Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

До заяви додається:
документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;
оригінал зареєстрованого дозволу;
письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);
копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичноі? особи або фізичноі? особи – підприємця;
банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичноі? особи або ідентифікаційний номер фізичноі? особи платників податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстраціі?.
Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
31. Дозвіл скасовується до закінчення строку діі? на підставі рішення виконавчого органу ради за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньоі? реклами, у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку.
Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.
Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстраціі? та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньоі? реклами.
Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.
32. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у розмірі 10 грн. за один квадратний метр площі місця щомісяця, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, – на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що розташована безпосередньо на землі, яка перебуває у комунальній власності встановлюється на підставі договору оренди земельноі? ділянки, що використовується для розміщення зовнішньоі? реклами, який укладається з міською радою на підставі відведення земельноі? ділянки у порядку визначеному законодавством. При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальноі? проекціі? рекламного засобу на це місце та прилеглоі? ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальноі? проекціі? цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальноі? проекціі? цього засобу на уявну паралельну і?й площину.
33.Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.
34.Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:
розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 38-41 цих Правил;
розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;
освітлення зовнішньоі? реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;
фундамент наземноі? зовнішньоі? реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

на опорах наземноі? зовнішньоі? реклами, що розміщується вздовж проі?жджоі? частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекціі? наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;
нижній край зовнішньоі? реклами, що розміщується над проі?жджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;
у місцях, де проі?жджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.
35. Забороняється розташовувати рекламні засоби:
на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо і?х рекламна поверхня виступає за межі краю проі?жджоі? частини.
36. Розміщення зовнішньоі? реклами на пам’ятках історіі? та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчоі? влади у сфері охорони культурноі? спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.
37. Реклама алкогольних напоі?в та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальноі? власності, під якими випускаються алкогольні напоі? та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямоі? видимості від територіі? дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.
Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньоі? реклами, встановлений пунктами 34-37 цих Правил, є вичерпним.
38. Розроблення необхідноі? технічноі? документаціі?, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.
39. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньоі? технічноі? експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.
40. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.
41. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.
42. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатаціі? рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньоі? реклами згідно із законодавством.
43. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.
44. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньоі? реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його діі?.
45. Контроль за додержанням цих Правил здійснює управління житлово-комунального господарства міськоі? ради.
46.У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньоі? реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.
У разі невиконання цієі? вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчоі? влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів Украі?ни,

47. Розповсюджувач зовнішньоі? реклами винний у порушенні цих Правил несе відповідальність згідно із законодавством.

Секретар ради О.Д.ПАПАІОАНУ

Правила розробив
нач.відділу містобудування
та архітектури міськоі? ради О.С.Волошинов

Комментарии
😡 😲 🙄