Решение о рыночном сборе в Светлодарске

20


З метою удосконалення роботи щодо покращення ринкового збору на територіі? м.Світлодарська, згідно статтей 1, 4, 18, 19, 22 Декрету Кабінету Міністрів Украі?ни від 20.05.1993 “Про податки та збори” та керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону Ук- раі?ни “Про місцеве самоврядування в Украі?ні”, СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про ринковий збір на територіі? м.Світлодарська згідно
з додатком 1 (додається).
2. Затвердити ставки ринкового збору на територіі? м.Світлодарська згідно з до-
датком 2 (додається).
3. Уповноважити податковим агентом за збір та сплату ринкового збору приват-
ного підприємця Аксиненко В.В.
4. Дане рішення опублікувати в газеті “Енергетик” або “Трибуна”.
5. Скасувати пункти рішень і рішення міськоі? ради, які втратили чинність:
– пункти 2,6 рішення міськоі? ради від 10.10.1996 року “Про місцеві податки і збори”.
– пункт 2 рішення міськоі? ради від 11.11.1998 року “Про внесення змін та доповнень до
рішення міськоі? ради від 10.10.1996 року “Про місцеві податки і збори”.
– рішення міськоі? ради від 19.02.1999 року “Про внесення змін і доповнень до рішення місь-
коі? ради від 10.10.1996 року “Про місцеві податки і збори”.
– рішення міськоі? ради від 29.02.2000 №ХХІІІ-ХІV-4 “Про внесення змін у рішення міськоі? ради від 19.02.1999 року №ХХІІІ-VІІ-1.
– рішення міськоі? ради від 25.01.2001 №ХХІІІ-ХVІІІ-5 “Про внесення змін до рішення місь-
коі? ради від 19.02.1999 року №ХХІІІ-VІІ-1”.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Дебальцівську філію Єнакієвськоі? об’єднаноі? державноі? податковоі? інспекціі? (О.А.Парадня).

Міський голова І.О.КОВАЛЬОВ

П О Л О Ж Е Н Н Я
про ринковий збір

Розділ І. Загальні положення

1.1. Положення про ринковий збір (далі – Положення) розроблено на основі Законів Украі?ни: від 25.06.91 №1251-ХП «Про систему оподаткування» (зі змінами і доповненнями); від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Украі?ні» (зі змінами і доповненнями); від 21.12.00 №2181-Ш «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами»; Декрету Кабінету Міністрів Украі?ни від 20.05.93 №56-93 «Про місцеві податки і збори» (зі змінами і доповненнями).
1.2. Дане Положення є обов’язковим для виконання на територіі? міста Світлодарська юридичними особами незалежно від форм власності і підпорядкованості, і?хніми філіями, відділеннями, представництвами та іншими відособленими підрозділами, а також фізичними особами, у тому числі, які є суб’єктами підприємницькоі? діяльності.
1.3. Для цілей даного Положення приведені терміни вживаються в наступному значенні:
? ринок – суб’єкт господарювання незалежно від форми власності та організаційно-правовоі? форми, створений на відведеній за рішенням міськоі? ради земельній ділянці і зареєстрований у встановленому порядку, функціональними обов’язками якого є надання послуг і створення належних умов для продавців і покупців у процесі купівлі-продажу товарів;
? ринковий збір – це плата за право заняття місця для торгівлі на ринках усіх форм власності, у тому числі в павільйонах, на критих і відкритих столах, площадках (у тому числі орендованих), з автомобілів, візків, мотоциклів, ручних візків і т.д.;
? торгове місце – площа, відведена особі для торгівлі на ринку, для розміщення товарів, транспортного засобу, контейнера і необхідного для торгівлі інвентарю. Розміри торгових місць встановлюються згідно Правил торгівлі на ринках м. Світлодарськ.

Розділ П. Платники збору

2.1. Платниками ринкового збору є юридичні особи усіх форм власності, і?хні філіі?, відділення, представництва, фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які реалізують сільськогосподарську продукцію, продовольчі і непродовольчі товари, іншу продукцію на ринках усіх форм власності, розміщених на територіі? міста Світлодарськ.

Розділ Ш. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування ринковим збором є право заняття торгового місця для торгівлі сільськогосподарською продукцією, продовольчими і непродовольчими товарами, іншою продукцією на ринках усіх форм власності.

Розділ ІV. Ставка збору

4.1. Ставка ринкового збору встановлюється в залежності від виду товару, який продається, за кожний день торгівлі і за одне торгове місце, визначене підпунктом 1.3. Збір стягується в розмірах відповідно до додатку 2 даного рішення.

Розділ V. Порядок сплати ринкового збору

5.1. Збір вноситься особами, зазначеними в пункті 2.1. даного Положення, адміністраціі? ринку до початку торгівлі.
Платник, зазначений у підпункті 2.1. даного Положення, повинний відразу після сплати відповідноі? суми збору та одержання касового чека прикріпити до таблички з указівкою найменування юридичноі? особи (прізвища, імені і по батькові фізичноі? особи – суб’єкта підприємницькоі? діяльності) касовий чек сплати ринкового збору, що залишається там до закінчення дня торгівлі на даному ринку. Торгівля без документів, які підтверджують оплату ринкового збору, а також передача цих документів іншим платникам ринкового збору, забороняється.
5.2. Обов’язок утримувати і сплачувати ринковий збір у бюджет міста, покладається на адміністрацію ринку, контролерів, касирів (далі – податковий агент).
Стягування збору податковими агентами здійснюється із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій відповідно до вимог Закону Украі?ни від 06.07.95 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, суспільного харчування і послуг» з видачею касових чеків.
5.3. Сума ринкового збору в повному обсязі, обчислена відповідно до розрахунку за звітний (податковий) період (з врахуванням фактично внесених авансових платежів) сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного терміна подання розрахунку.
5.4. Податковий агент, який знаходиться на податковому обліку в органах податковоі? служби іншого міста і який має ринок на територіі? міста Світлодарськ, подає розрахунок у податковий орган за місцем перебування ринку в терміни і порядку, зазначеному в підпункті 5.5. даного Положення. Сплата збору здійснюється таким податковим агентом у міський бюджет за місцем перебування ринку в терміни й у порядку, визначеному в підпункті 5.3 даного Положення.
5.5. Базовий звітний (податковий) період для ринкового збору дорівнює календарному місяцю.
Розрахунок ринкового збору подається в податковий орган по місту податковоі? реєстраціі? (місту перебування на податковому обліку в органах державноі? податковоі? служби) податковим агентом, зазначеним у підпункті 5.2. даного Положення, протягом 20 календарних днів, що випливають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, за формою податко-кого розрахунку ринкового збору затвердженоі? наказом Державноі? податковоі? адміністраціі? від
24.12.2003 року №627.
У випадку, якщо в майбутніх податкових періодах податковий агент, зазначений у підпункті 5.2. даного Положення, самостійно виявляє помилки, які містяться в раніше представленому і?м розрахунку ринкового збору, такий агент зобов’язаний подати новий (уточнений) розрахунок ринкового збору, що містить виправлені показники.
Якщо граничний термін надання розрахунку збігається з вихідним чи святковим днем, то термін представлення розрахунку переноситься на перший робочий день, що настає за таким вихідним чи святковим днем.

Розділ VІ. Пільги

6.1. Від сплати ринкового збору звільняються:
? інваліди війни;
? учасники ліквідаціі? аваріі? на ЧАЕС 1 категоріі?;
? інваліди дитинства;
? підприємства торгівлі, громадське харчування, побутового обслуговування, розміщені у стаціонарних приміщеннях (магазинах, кіосках, палатках) на територіі? ринку, а також власні торгівельно-закупівельні підрозділи ринку незалежно від займаного міста.

Ставка ринкового збору зменшується на 50\% для:
? учасників бойових дій;
? пенсіонерів, які не є суб’єктами підприємницькоі? діяльності, торгуючих овочами, фруктами, яйцями, виробленими у приватному підсобному господарстві в кількості:
– овочі, фрукти – до 15 кг
– яйця – до 20 шт.
– кукурудза,насіння – до 2 відер
– віники – до 10 шт.

Розділ VІІ. Відповідальність

7.1. Податкові агенти, зазначені в підпункті 5.2. даного Положення, за непредставлення, несвоєчасне представлення розрахунку ринкового збору, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати ринкового збору в бюджет, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.
7.2. У випадку виявлення на ринку під час проведення контрольноі? перевірки працівниками державноі? податковоі? служби платника (торговця), зазначеного в підпункті 2.1. даного Положення, без касового чека, який засвідчує сплату ринкового збору , до цього торговця застосовується штрафна санкція в сумі, еквівалентноі? п’ятьом розмірам ринкового збору, а до податкового агента штрафна санкція в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У випадку виявлення у торговців неналежним образом оформлених з вини адміністраціі? ринку касових чеків, до податкового агента застосовується штрафна санкція в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок.
7.3. Контроль за своєчасністю представлення розрахунку ринкового збору, правильністю його обчислення, повноту і своєчасність сплати в бюджет здійснює орган державноі? податковоі? служби.

Секретар міськоі? ради
М.І.ЛЯЛЮК